Informācija par uzņēmumu Drukāt

 Informācija par kapitālsabiedrības darbību  ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām.

Sabiedrības nosaukums SIA “JELGAVAS ŪDENS”
Sabiedrības juridiskais statuss Komercdarbība
Datums 41703001321, LR Uzņēmuma reģistra Bauskas reģionālajā nodaļā
Juridiska adrese Ūdensvada iela 4, Jelgavā, LV-3001
Pasta adrese Ūdensvada iela 4, Jelgavā, LV-3001
Pamatdarbības veidi un NACE kodi     

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00)
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21)
Citu inženiersistēmu montāža (43.29)

 

 

Norēķinu konti
Bankas nosaukums AS SEB banka
Bankas konts LV23UNLA0008000508108
Bankas nosaukums AS Swedbank 
Bankas konts LV57HABA0551004590971
Bankas nosaukums AS Citadele banka
Bankas konts LV25PARX0012518850001
Bankas nosaukums Luminor Banka AS (DNB)
Bankas konts LV08RIKO0002013071807
LV34RIKO0002930042215
Dalībnieki Jelgavas pilsētas dome 100%
Valdes loceklis

Edgars Līcis

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  • attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti;
  • samazināt virszemes pieteci un lietusūdeņu ietekmi uz saimnieciski – fekālās kanalizācijas sistēmas darbību;
  • samazināt zudumu un infiltrācijas apjomu ūdenssaimniecības sistēmās;
  • nodrošināt SIA “JELGAVAS ŪDENS” un pakalpojumu saņēmēju efektīvu mijiedarbību.