Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā Nr. KF/PĪG/2014/01 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 28. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.:  KF/PĪG/2014/01

Pasūtītājs:     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”    

Iepirkuma līguma priekšmets:    „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju       

Grozījumu īss apraksts: Grozījumi attiecībā uz prasībām par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un attiecībā uz prasībām par Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2014. gada 18. martam plkst. 10:00,

SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā 

 lasit talak