Realizēts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros noslēgtais līgums „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” Nr.:JU/KF/2012/01 Drukāt

ju

Realizēts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros noslēgtais līgums „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” Nr.:JU/KF/2012/01

Darbs pie Jelgavas pilsētas ūdens padeves nodrošināšanas objektu būvniecības sākās 2012. gadā, SIA „Jelgavas ūdens” noslēdzot līgumu ar AS „Per Aarsleff” par kopējo summu 11 428 753 EUR bez PVN (8 032 173,32 LVL).

Darbu ietvaros tika noteiktas sekojošas komponentes:

  1. 1.Deviņu jaunu artēzisko aku izveide un trīs artēzisko aku rekonstrukcija Teteles ūdens gūtnē Ozolnieku pagastā;
  2. 2.Jaunu pirmā pacēluma pārvades līniju celtniecība no ūdens gūtnes akām uz ūdens apstrādes ietaisēm Jelgavā Jaunajā ceļā 11;
  3. 3.Ūdens attīrīšanas ietaišu un jaunas otrā pacēluma sūkņu stacijas būvniecība Jelgavā;
  4. 4.Jaunu ūdens padeves vadu būvniecība uz Jelgavas pilsētu, pieslēdzoties agrāk izbūvētiem maģistrāliem ūdens vadiem pie Cukurfabrikas stacijas;
  5. 5.Neizmantoto artēzisko aku tamponāža Jelgavas pilsētā.

Ūdens padeve no Teteles ūdens gūtnes jaunām un rekonstruētām artēziskām akām uz Jelgavas pilsētu tika uzsākta 2014. gada janvārī, spējot nodrošināt 20 736 m3/dnn ūdens padevi, tādejādi nodrošinot nepieciešamos ūdens krājumus un padeves drošību iedzīvotājiem. Visi padeves cauruļvadi izbūvēti 2 līnijās. Katras artēziskās akas kontrole un darbība norit automātiski no centrālās vadības punkta, pateicoties speciāli iebūvētiem optiskiem kabeļiem.

Ūdens apstrāde jaunajās tehnoloģiskajās līnijās, ieskaitot ūdens filtrāciju dzelzs jonu noņemšanai, kā arī nanofiltrāciju sulfātu jonu satura samazināšanai, tika uzsākta 2014. gada maijā. Ūdens apstrāde nodrošina iespēju padot uz pilsētu 16 000 m3/dnn apstrādāta ūdens ar parametriem pēc dzelzs satura mazāka par 0,1 mg/l, sulfātu saturu mazāku par 250 mg/l, atbilstoši Padomes Direktīvas 98/83/EK 4.1 panta un 6.1a panta, kā arī 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Jāpiebilst, ka šobrīd vidēji tiek patērēts ~ 8 000 m3/dnn dzeramā ūdens.

Ir izbūvēti 3580,29 m ūdensapgādes tīkli posmā no II pacēluma sūkņu stacijas līdz dzelzceļa „Rīga-Jelgava”pārbrauktuvei Garozas ielā.

Lai nodrošinātu drošu attīrītā ūdens padevi uz pilsētu, izveidota jauna otrā pacēluma sūkņu stacija, kā arī rekonstruēti 2 otrā pacēluma rezervuāri, ar katra tilpumu 3800 m3. Sūkņu agregātu automātiskā darbība spēj nodrošināt ražību līdz 1080 m3/h, nodrošina pastāvīgu spiedienu ūdensvada tīklā pie patērētājiem, kā arī nepieciešamās ugunsdzēsības vajadzības. Ūdens apjoms rezervuāros, ko uztur automātiska artēzisko aku darbība, dod iespēju izsekot visām pilsētas ūdens patēriņa svārstībām. Minētās ir tikai galvenās ūdens tehnoloģiskās būves, tomēr līdz ar sistēmu sakārtošana bija nepieciešamība sakārtot arī saimniecību, kas saistīta ar galvenā procesa darbību: izbūvētas jaunas transformatoru apakšstacijas, nodrošināta gāzes padeve saimniecības apkurei, izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija.

Ūdens apgādes sistēmas ir pilnīgi automatizētas, ļaujot ūdens apstrādes stacijas un sistēmu darbību novērot un vadīt attālināti.

Jaunajā ūdens apstrādes stacijā iekārtota arī laboratorija, kas ļauj veikt papildus kontroli par ūdens apstrādes procesiem un padodamā ūdens kvalitāti patērētājiem.

Būvuzraudzību veica Pilnsabiedrība „Ramboll & Aqua-Brambis”.

PROJEKTU „ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!