Vārda dienu svin

Indriķis, Ints, Namejs
AICINĀJUMS PIESLĒGTIES Drukāt

ju

PABEIGTS BŪVDARBU LĪGUMS PROJEKTA IV KĀRTAS IETVAROS

2015. gada 30. oktobrī ir pabeigts līgums „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1. - 6. posms)” Nr.KF/PĪG/2015/01, kas tika īstenots projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” ietvaros. Līguma ietvaros Uzņēmējs SIA “MONUM” veica kanalizācijas un ūdensvada tīklu būvniecību 5,25 km kopgarumā (ar pievadiem 7,1 km), t.sk. ūdensapgādes tīkli 1,85km (ar pievadiem 2,7 km) un kanalizācijas tīkli 3,4 km (ar pievadiem 4,4 km). Būvdarbu būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”. Būvdarbu līguma summa bez PVN 999 483,80 EUR.

Līguma ietvaros ir pabeigti būvdarbi šādos objektos – Druvu iela, Dārza iela, Ābeļu iela, Ūdensvada iela, Lauku iela, Vidus iela, Griezes iela, Palu iela, Parka iela, Melngaiļa iela, Apiņu iela, Rasas iela, Brūkleņu iela, Egļu iela, Garozas iela.

Minēto ielu iedzīvotāji var pieslēgt savus īpašumus pie ūdens un kanalizācijas tīkliem. Lai pieslēgtos jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas ielu tīkliem, minēto ielu iedzīvotājiem jāvēršas SIA „Jelgavas ūdens” ražošanas tehniskās nodrošināšanas dienestā un jāsaņem tehniskie noteikumi.

Tehnisko noteikumu saņemšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums (iesniegumu aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);
  • Zemesgrāmatas apliecības kopija;
  • Zemes robežu plāna kopija;
  • Pilnvaras kopija, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.

Pēc minēto dokumentu saņemšanas, SIA „Jelgavas ūdens” noteiktā kārtībā sagatavo tehniskos noteikumus.

Ūdensvada un kanalizācijas izvada pieslēgumu tīkliem jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu (stājies spēkā 2014. gada 1. oktobrī), kā arī Ministra kabineta noteikumiem Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministra kabineta noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas no SIA “Jelgavas ūdens”, Jums:

    1. jānolīgst sertificēts projektētājs, kas izstrādā Apliecinājuma karti (t.sk. topogrāfiskos uzmērījumus);
    2. jānolīgst sertificēts būvnieks, kas veic ūdens/kanalizācijas tīkla pievada izbūves darbus, atbilstoši izsniegtajai Apliecinājuma kartei un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem;
    3. pēc pieslēguma pieņemšanas ekspluatācijā, jānoslēdz līgums par pakalpojuma saņemšanu SIA “Jelgavas ūdens” abonentu apkalpošanas dienestā.

Tālrunis informācijai: 63007106 – Ražošanas tehniskā nodrošinājuma dienests

                                 63022886; 22009356 – Abonentu apkalpošanas dienests

projektu “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, IV KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!