Vārda dienu svin

Ādolfs, Ilgonis
NOSLĒGTS PROJEKTA III KĀRTAS CIVILTIESISKAIS LĪGUMS
20 jūnijs 2012
Drukāt

ju

2012. gada 14. jūnijā SIA „Jelgavas ūdens” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noslēdza Civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12IPIA/VARAM/010 (turpmāk tekstā - Projekts) īstenošanu. Līgums paredz Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 1.39 milj.Ls, t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1.04 milj.Ls un Valsts budžeta līdzfinansējums 0.63 milj.Ls. Projekta īstenošanas termiņš ir 2015. gads 1. jūnijs.

2011. gadā norisinājās Projekta III kārtas dokumentu sagatavošana – Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi veica SIA „Konsorts”.
Pamatojoties uz 2012. gada 11. jūnijā noslēgto līgumu „Tehnisko projektu izstrāde projektam „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta”” Projekta III kārtas ietvaros projektēšanu veiks SIA „AKVATEKS”.
Projekta III kārtas ietvaros 2013. gadā plānots veikt ūdensapgādes tīklu izbūvi 2.2 km un kanalizācijas tīklu izbūvi 5.9 km. Plānotie ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi tiks veikti sekojošos posmos Jelgavā: ielu saraksts, karte.


PROJEKTU “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.