TURPINĀS IEPIRKUMA KONKURSS PROJEKTA II KĀRTAS ĪSTENOŠANAI
29 novembris 2011
Drukāt2011.gada 15. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Iepirkuma komisija apstiprināja slēgtā konkursa nolikumu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai: „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” (id.Nr.VARAM 2011/25KF) un uzaicināja pretendentus, kuru piedāvājumi atbilda kvalifikācijas prasībām,  līdz 2012. gada 15. februārim iesniegt piedāvājumus.

Uzņēmējam veicamie darbi ir projektēšana un būvdarbi šādām galvenajām aktivitātēm:

- Ūdensgūtnes Tetele rekonstrukcija (9 jauni urbumi, 17 veco urbumu tamponēšana un 3 urbumu rekonstrukcija);
- Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija (20,5 km);
- Jaunas Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas būvniecība (atdzelžošana, attīrīšana no sulfātiem, cietības samazināšana);
- Otrā pacēluma sūkņu stacijas un ūdens rezervuāru rekonstrukcija.

Ar slēgtā konkursa nolikumu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā:

http://www.vidm.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums/?doc=11894

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!