SIA “JELGAVAS ŪDENS” PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU Drukāt

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
2022.GADĀ

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi), dzīvojamo māju īpašnieki var iesniegt SIA „JELGAVAS ŪDENS” (Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 01. jūnijam (ieskaitot).

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2022. gadā ir EUR 30 379 (trīsdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi eiro).

Iesnieguma veidlapas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai (iesniegums jāparaksta visiem īpašniekiem (visām zemesgrāmatā norādītām personām) vai pilnvarotai personai, pievienojot notariālu pilnvaru):


Saistībā ar vīrusa COVID-19 straujo izplatību, SIA “JELGAVAS ŪDENS” informē, ka uz nenoteiktu laiku klientus klātienē neapkalpojam, dokumentus aicinām iesniegt:

  • Atstājot pastkastītē pie vārtiem (Ūdensvada iela 4, Jelgava);
  • Nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ;
  • Vai nosūtot pa pastu uz adresi Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.


Jautājumi par līdzfinansējumu: tālr. +37163007119

 
Paziņojums par tarifa projektu
30 decembris 2021
Drukāt

“JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321 , Ūdensvada iela 4, Jelgava, 2021.gada 28.decembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdensaimniecības pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

0,74

0,90

21,6%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1,02

1,16

13,7%

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 01.aprīli. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  piecu ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu: “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā”, III-V kārta, “Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”, apkalpojamo tīklu kopgaruma un kanalizācijas sūkņu staciju skaitam palielinājumu, kā arī  materiālu un pakalpojumu  cenu pieaugumu.

 
PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (jūlijs-decembris, 2021) Drukāt

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ir noslēgušies visi kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas darbi.

Pārskata periodā turpinājās būvniecības garantijas periods ielu posmiem, kas nodoti ekspluatācijā, un tika veikti defektu novēršanas darbi, kā arī turpinājās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijas būvdarbi Zvejnieku ielā 10 (Projekta 13.posms), kas 2021.gada 15.decembrī tika nodoti ekspluatācijā. Līdz ar to uz pārskata perioda beigām, Projekta V kārtas ietvaros, pabeigti visi plānotie būvdarbi, un tiem uzsākās vai turpinās garantijas periods.

 
PAZIŅOJUMS PAR TURPMĀK SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ NEIZMANTOJAMĀS AUTOMAŠĪNAS PĀRDOŠANU IZSOLĒ Drukāt

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģistrācijas numurs: 41703001321, paziņo par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamās automašīnas: vieglais pasažieru automobilis CITROEN JUMPER ar 9 sēdvietām (valsts reģ. Nr. FG1296; izlaiduma gads – 2004; šasijas Nr. VF7ZCPMNC17467252, reģistrācijas apliecības Nr.AF1255229; motora tilpums– 2800 mc3; pilna masa – 3500 kg, pašmasa – 2610 kg; degvielas tips - dīzelis; krāsa - zila; tehniskā apskate – līdz 07.12.2021.) pārdošanu izsolē. Automašīnas atrašanās vieta Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.
Automašīnas nosacītā cena (tai skaitā PVN) – EUR 2175,00 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda - 10% no automašīnas nosacītās cenas, t.i. EUR 217,50 (divi simti septiņpadsmit euro, 50 centi).
Ar automašīnu tehnisko stāvokli un komplektāciju var iepazīties visas ieinteresētās personas iepriekš piesakoties pa tel.63007110, vai 63007114.
Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 
IEDZĪVOTĀJIEM PĀRSKAITĪTS 2021. GADA PIEŠĶIRTAIS JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI Drukāt

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie noteikumi), dzīvojamo māju īpašnieki, šajā gadā līdz 2021. gada 01. jūnijam, varēja iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS” pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Šogad pieteikumus pašvaldības līdzfinansējumam iesniedza 215 dzīvojamo māju īpašnieki, bet kanalizācijas pieslēgumu izbūvi, atbilstoši Saistošo noteikumu prasībām, veica 195 dzīvojamo māju īpašnieki, kur 191 objekts ir vienģimeņu dzīvojamās mājas, kurām pieslēguma izbūve pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma robežās tika veikta saskaņā ar kanalizācijas pievada novietojuma plānu un pašvaldības līdzfinansējums piešķirts EUR 15,00 par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tai skaitā skatakas), nepārsniedzot EUR 500,00 par pieslēguma izbūvi. Pārējie 2 objekti ir vienģimeņu dzīvojamās mājas, kur pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veica būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti, un šiem objektiem pašvaldības līdzfinansējums piešķirts līdz 50 % no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot EUR 1000,00 par pieslēguma izbūvi un 2 objekti ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kur pieslēguma izbūvi veica būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, un pašvaldības līdzfinansējums piešķirts līdz 75% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot EUR 3750,00.

 
PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (janvāris-jūnijs, 2021)
30 jūnijs 2021
Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (janvāris-jūnijs, 2021)

Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros uz 01.01.2021. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un pievadu izbūves darbi ir  pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Pārskata periodā visi 7.-33.posmā iekļauto adrešu iedzīvotāji savās pastkastītēs saņēma Aicinājumu pieslēgt savus īpašumus jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Aicinājumā sniegta arī informācija par tālākajām darbībām īpašumu pieslēgšanai jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem:

“Lai pieslēgtos jaunizbūvētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, Jums jāvēršas SIA "JELGAVAS ŪDENS" Tehniskajā daļā un jāsaņem tehniskie nosacījumi pieslēguma izbūvei. Tehnisko nosacījumu saņemšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums – pievienots Aicinājuma pielikumā (iesniegumu aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);
  • Zemesgrāmatas apliecības kopija;
  • Zemes robežu plāna kopija;
  • Pilnvaras kopija, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.

Saskaņā ar 2017. gada 6. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosacījumiem individuālo dzīvojamo māju īpašnieki, līdz kuru īpašumu robežai ir izbūvēti ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas pievadi, dzīvojamai ēkai pieguļošā zemes gabala robežās, var veikt pagalma ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvi saimnieciskā kārtībā saskaņā ar atviegloto procedūru.

Saskaņā ar augstākminēto Noteikumu nosacījumiem, SIA "JELGAVAS ŪDENS” speciālisti sagatavo pievada novietojuma plānu un, pēc inženierkomunikācijas izbūves, veic tās uzmērīšanas darbus dabā. Par pievada novietojuma plāna izstrādi un uzmērīšanu šobrīd spēkā esošais izcenojums ir 83,96 EUR (t.sk. PVN 21%). Pievada novietojuma plāna izstrādi un inženierkomunikāciju uzmērīšanu var veikt arī citi atbilstoši būvspeciālisti vai būvkomersanti.
Izbūvētos pieslēgumus pieņem ekspluatācijā SIA “JELGAVAS ŪDENS” pārstāvis. Pēc pieslēgumu pieņemšanas ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam SIA "JELGAVAS ŪDENS" Abonentu apkalpošanas dienestā ir jānoslēdz līgums ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" par pakalpojumu saņemšanu.”

 
SIA “JELGAVAS ŪDENS” PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU Drukāt

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2021.GADĀ


Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi), dzīvojamo māju īpašnieki var iesniegt SIA „JELGAVAS ŪDENS” (Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 01. jūnijam (ieskaitot).

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2021. gadā ir EUR 43 000 (četrdesmit trīs tūkstoši eiro).

Iesnieguma veidlapas Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai (iesniegums jāparaksta visiem īpašniekiem (visām zemesgrāmatā norādītām personām) vai pilnvarotai personai, pievienojot notariālu pilnvaru):

 

Saistībā ar vīrusa COVID-19 straujo izplatību, SIA “JELGAVAS ŪDENS” informē, ka uz nenoteiktu laiku klientus klātienē neapkalpojam, dokumentus aicinām iesniegt:

  • Atstājot pastkastītē pie vārtiem (Ūdensvada iela 4, Jelgava);
  • Nosūtot dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ;
  • Vai nosūtot pa pastu uz adresi Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.


Jautājumi par līdzfinansējumu: tār. +37163007119

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 Nākamā > Beigas >>

2 lapa no 4