PROJEKTA IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (marts - aprīlis, 2023) Drukāt

NAP_EU_REACT_EU.png 

Projekta “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Hlorētavas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.2.0/21/A/085 (turpmāk – Projekts) ietvaros tiek veikta vēsturiskās "Hlorētavas ēkas" pārbūve par garāžu ar sadzīves telpām, ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un siltumsūkņa uzstādīšana, nodrošinot laikmetam atbilstošu infrastruktūru.

energoefektivitate hloretavas eka

 
PROJEKTA IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (februāris, 2023 - aprīlis, 2023) Drukāt

NAP_EU_REACT_EU.png 

Projekta “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. 4.2.2.0/21/A/087 ietvaros 2023. gada 18. aprīlī veikta gaisa pūtēju un apsaistes iekārtu piegāde un nomaiņa Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (Lapskalna ielā 22). Darbus veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Industry Service Partner".

Sākta saules paneļu elektrostaciju izbūve Lapskalna ielā 22 uz jumta konstrukcijām un Jaunajā ceļā 11 uz zemes, ko veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Power".

infrastrukturas uzlabosana 25042023

 
Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanas pienākumu
25 aprīlis 2023
Drukāt

SIA “JELGAVAS ŪDENS” atgādina – decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk – DKS) īpašniekiem/valdītājiem jau trīs gadus ir pienākums reģistrēt sev piederošo DKS. Līdz šim brīdim Jelgavā ir reģistrēta 1571 DKS, lai gan saskaņā ar apkopoto informāciju pašvaldības administratīvajā teritorijā ir ap 4000 DKS, kas nozīmē, ka joprojām nav reģistrēta pat puse sistēmu. Par noteiktā pienākuma nepildīšanu var piemērot administratīvo sodu, kas fiziskām personām ir līdz 500 eiro, bet juridiskām – līdz 1500 eiro.

No 15.09.2022. arī saistošajos noteikumos “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” ir iekļauta Jelgavas pašvaldībā izstrādātā mobilā lietotne dks.jelgava.lv, kurā ikviens DKS īpašnieks/valdītājs var ērti reģistrēt sava īpašuma DKS un uzturēt aktuālās ziņas par to, tāpat lietotnē pieejama informācija par reģistrētiem asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem.

Pirmreizējo pieteikumu DKS reģistrēšanai var iesniegt arī klātienē pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30. Pieteikuma veidlapa “Pieteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai” ir pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv, sadaļā “Pakalpojumi”.

DKS ir jāreģistrē neatkarīgi no tā, vai sistēma ierīkota vēl pagājušajā gadsimtā vai izbūvēta nesen, ievērojot nepieciešamos tehniskos parametrus. Atbilstoši jāreģistrē jebkura privāta kanalizācijas sistēma – krājtvertne, septiķis, bioloģiskā kanalizācijas sistēma, arī sausā tualete, kas novietota mazdārziņā vai uz neapbūvēta zemesgabala.

SIA “JELGAVAS ŪDENS” no pašvaldības saņemtā deleģējuma ietveros veic visu DKS apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību, lai novērstu nepareizu DKS ekspluatāciju un to nodarīto kaitējumu videi.
SIA “JELGAVAS ŪDENS” vērš uzmanību, ka, ja DKS īpašnieks savu kanalizācijas sistēmu nespēj savest kārtībā un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, viņa pienākums ir līdz 2023. gada 31. decembrim ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 
PABEIGTS PROJEKTS “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ , V KĀRTA” Drukāt

Projekta ietvaros realizētās aktivitātes (novembris, 2022 - aprīlis, 2023)

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/002 (turpmāk tekstā - Projekta V kārta) ietvaros pārskata periodā turpinājās būvniecības garantijas periods III posmu grupas posmu būvdarbiem, kas turpināsies līdz 2024. gada 15. decembrim:

 • 8.posmā (Rubeņu ceļā un Jaunajā ceļā);
 • 13.posmā (Satiksmes un Audēju ielā, Meiju ceļā);
 • 17.posmā (Lietuvas šosejā un Pureņu ielā);
 • 21.posmā (Kalnciema ceļā, Garozas un Rīgas ielās);
 • 22.posmā (Žagaru, Zīles, Malkas un Vangaļu ceļos);
 • 23.posmā (Dobeles šosejā, Pūra, Kūliņu un Ķiršu ceļos);
 • 25.posmā (Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu un Loka ielās);
 • 27.posmā (Kameņu, Aroniju, Strazdu un Rīgas ielās);
 • 30.posmā (Kalnciema, Kļavu un Strautu ceļos);
 • 31.posmā (Plostu, Tērvetes un Baložu ielās).
 
PAR DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS UZKRĀTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU IZVEŠANAS KĀRTĪBU – INFORMĀCIJA PAR ASENIZATORU
04 aprīlis 2023
Drukāt

Notekūdeņus un nosēdumus no septiķiem vai krājtvertnēm var savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā un ir noslēdzis līgumu par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu ar centralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku.

Informācija ar asenizatora nosaukumu un tā kontaktinformāciju pieejama Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā.

https://www.jelgava.lv/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-registrs/

 
PAR DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS UZKRĀTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU IZVEŠANAS KĀRTĪBU – IZVEŠANAS BIEŽUMA MINIMĀLĀS PRASĪBAS
07 marts 2023
Drukāt

Lai decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, septiķu un krājtvertņu īpašnieki par saviem līdzekļiem nodrošina tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu asenizatoram.

Notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāte noteikta 2019.gada 25.jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 • Minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no dzīvojamās mājas un/vai objekta, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ir viena reize gadā.
 • Minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.
 • Minimālais notekūdeņu, nosēdumu un/vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja vai būvnieka izdoto tehnisko dokumentāciju par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākums ir uzrādīt pašvaldības pilnvarotai personai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošu dokumentu.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

2 lapa no 6