Attīstība II kārta Drukāt

 

2010. gada 14. septembrī SIA „Jelgavas ūdens” un Latvijas Republikas Vides ministrija parakstīja Civiltiesisko līgumu par projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” (turpmāk tekstā – Projekts) Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas pēc Projekta pabeigšanas ir 25,791 milj.EUR (ar PVN), t.sk. Projekta izmaksas bez PVN 21,287 milj.EUR un PVN (aprēķinātais) 4,504 milj.EUR, t.sk. PVN (maksājamais) 1,231 milj.EUR.

Projekta izmaksas tika segtas no Kohēzijas fonda līdzfinansējuma 17,851 milj.EUR un SIA „Jelgavas ūdens” līdzekļiem 4,667 milj.EUR apmērā.

Galvenās Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” aktivitātes:

   - Ūdensgūtnes Tetele rekonstrukcija (9 jauni urbumi, 16 veco urbumu tamponēšana un 3 urbumu rekonstrukcija;)  

- Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija 20,3 km (ar pievadiem 20,5 km);

- Jaunas Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas (atdzelžošana, attīrīšana no sulfātiem) un otrā pacēluma sūkņu stacijas būvniecība;

            - Ūdens rezervuāru rekonstrukcija;

            - Ūdens tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 15,3 km (ar pievadiem 21,5 km);

            - Kanalizācijas tīklu paplašināšana 13,8 km (ar pievadiem 17,9 km);

            - 5 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Projekta II kārtas dokumentu sagatavošanu, Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā TEP) izstrādi veica Francijas – Latvijas kopuzņēmums „Safege-Baltic Project Consulting” saskaņā ar līgumu Nr. 2003/LV/16/P/PA/008-6 “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”, kas tika uzsākta 2005. gadā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvijā” ietvaros, ko īstenoja Vides ministrija. Projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma finanšu aktualizāciju 2010. gada aprīlī veica SIA „Konsorts”.

Projekta II kārtas ietvaros tika noslēgti vairāki būvdarbu līgumi un pakalpojuma līgumi:

Būvdarbu un pakalpojumu līgumi

Uzņēmējs/Izpildītājs

Būvdarbi

AS „Per Aarsleff”, SIA „Norma-S”, CBF SIA „Binders”, SIA „Koger vide”

Tehniskais projekts

Personu apvienība SIA „Belss, UAB „Patvanka”, OU „Projektkeskus”; SIA „Belss

Autoruzraudzība

Personu apvienība SIA „Belss, UAB „Patvanka”, OU „Projektkeskus”; SIA „Belss”

Būvuzraudzība

Pilnsabiedrība „Ramboll&Aqua-Brambis”

TEP izstrāde

SIA „Konsorts”

Projekts pabeigts 2014. gada novembrī.

Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros īstenoto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbu veiktie posmi Jelgavā:

Posms

Ūdens

Kanalizācija

1.Posms

 

Biešu iela no Garozas ielas līdz dz.m. Nr.30

Parka iela no Garozas ielas līdz Jaunajam ceļam

 

Apiņu iela no Parka ielas dz.m. Nr.21 gar Apiņu ielas dz.m.Nr.11 līdz Apiņu ielas dz.m.Nr.40

 

Parka iela paralēli dzelzceļam līdz Loka maģistrālei (spiedvads)

2.Posms

Pumpura iela no dz.m. Nr.70. līdz Pumpura-Helmaņa ielas krustojumam

 

3.Posms

Bērzu ceļš no Strautu ceļa līdz Rogu ceļam

Bērzu ceļš no Loka maģistrāles līdz Rogu ceļam

Rogu ceļš no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam

4.Posms

 

Kalnciema ceļš no Ozolpils KSS līdz Rogu ceļam (spiedvads)

7.Posms

 

Miezītes ceļš virzienā no Dobeles šosejas līdz Atmodas ielai

Miezītes ceļš (spiedvads)

8.Posms

Rūpniecības iela no Filozofu ielas līdz Vīgriežu ielai

Rūpniecības iela no Filozofu līdz Vīgriežu ielai

Filozofu iela no Rūpniecības ielas virzienā uz Kungu ielu

Filozofu iela no Rūpniecības ielas līdz Augusta ielai

Dambja iela no Atmodas ielas līdz Aspazijas ielai

Smilšu iela virzienā no Mārtiņa ielas līdz Smilšu ielai Nr.62

Smilšu iela no Mārtiņa līdz Rūpniecības ielai

 

9.Posms

Lielā iela no Čakstes bulvāra līdz Mātera ielai

 

Čakstes bulvāris no Lielās ielas līdz Raiņa ielai

Raiņa iela no Čakstes bulvāra līdz Mātera ielai

10.Posms

Gatves iela no Romas ielas līdz Straumes ielai

No KSS Elejas ielā virzienā uz Lietuvas šoseju t.sk šķērsojot upi (spiedvads)

Elejas iela no Romas ielas līdz pārslēgšanās kamerai

Romas iela no Skuju ielas līdz dz.m. Nr.78

Romas iela no dz.m. Nr.78 līdz Zemeņu ielai

Spāru iela no Gatves ielas līdz Gatves ielai

Spāru iela no Gatves līdz Gatves ielai

Gatves iela no Romas ielas līdz Straumes ielai

Vēsmas iela no Spāru ielas līdz K.Praula ielai

Straumes iela no Gatves ielas līdz Romas ielai

Straumes iela no Gatves ielas līdz Romas ielai

Vēsmas iela no Romas ielas līdz K. Praula ielai

 

Elejas iela no Romas ielas līdz KSS

12.Posms

Iekškvartālu vadu nomaiņa

 

Spiediena paaugstināšanas mezglu ierīkošana

14.Posms

Garozas iela no dzelzceļa pārbrauktuves Rīga-Jelgava līdz Aviācijas un Garozas ielas krustojumam

 

Aviācijas iela posmā no Garozas ielas līdz Cukura ielai

Cukura iela no Aviācijas ielas līdz Veco Strēlnieku ielai

Garozas iela posmā no Aviācijas ielas līdz Brīvības bulvārim

Brīvības bulvāris posmā no Garozas ielas līdz Veco Strēlnieku ielai

Veco Strēlnieku iela līdz pieslēgšanās vietai esošajiem pilsētas tīkliem - dīķerim

Pēc projekta realizācijas, ūdensapgādes tīklā padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām (Fe – <0,2mg/l; sulfātu joni - <250mg/l) un 95% Jelgavas pilsētas ūdens apkalpošanas zonas iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie ūdensapgādes sistēmas un 88% Jelgavas pilsētas aglomerācijas iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie kanalizācijas sistēmas.

 

 PROJEKTU „ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē