. Drukāt

ju

 2014. gada 31. janvārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) kā Līguma Sadarbības iestādi un SIA „Jelgavas ūdens” tika noslēgts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Projekta „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/003/001 īstenošanai (turpmāk -Projekts).

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums tiek piesaistīts darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” (regulē Ministru kabineta 2009. gada 15.decembra noteikumi Nr.1487) ietvaros. Saskaņā ar veiktajiem Civiltiesiskā līguma grozījumiem kopējās Projekta izmaksas tiek plānotas 2,5 milj.EUR apjomā ar PVN. Attiecināmās izmaksas kopējā izdevumu daļā sastāda 2,0 milj.EUR, t.sk.

- Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1,0 milj.EUR

- SIA „Jelgavas ūdens” ieguldījums 1,0 milj.EUR

Projekta ietvaros ir noslēgti trīs līgumi:

2014. gada 20. maijā noslēgts Līgums „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” Nr.KF/PĪG/2014/01 ar SIA „Ostas celtnieks” (līguma summa 1 991 483,52 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā PVN), kas ietver Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšanu Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projektēšanu un būvdarbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

2014. gada 20. maijā noslēgts Līgums „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projekta būvuzraudzība” Nr.KF/PĪG/2014/02 ar SIA „Firma L4” (līguma summa 26 200,00 EUR bez PVN), kas ietver Inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšanu Līgumam „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (projektēšana un būvdarbi)”

2014. gada 03. decembrī noslēgts Līgums „Specializētās traktortehnikas iegāde” Nr.KF/PĪG/2014/03 ar SIA„AGRITECH” (līguma summa 79 900,00 EUR bez PVN), kas ietver Specializētās traktortehnikas iegādi notekūdeņu dūņu lauku ekspluatācijai Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Projekta īstenošanas termiņš ir 19 mēneši, t.i. līdz 2015. gada 30. augustam.

Dūņu lauku paplašināšanas projekta mērķis ir nodrošināt LR Ministru kabineta 2006. gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" izpildi Jelgavas Notekūdens attīrīšanas ietaišu (turpmāk – NAI) teritorijā. Nodrošināt minēto LR Ministru kabineta noteikumu izpildi ar esošajiem dūņu laukiem nav iespējams, jo tie ir atklātā tipa. Izvestās atūdeņotās dūņas, kurās sākotnējais sausnas saturs ir ap 20%, tajos ir pakļautas nokrišņu iedarbībai; dūņu masa uzsūc mitrumu un izplūst samērā plānā slānī (60 - 80 cm) pa dūņu lauku, ātri aizņemot visu tā teritoriju.

Izbūvējot šajā projektā piedāvātos jaunos, segta tipa dūņu laukus, ir iespējams novērst atūdeņoto dūņu samirkšanu un izplūšanu pa dūņu lauku teritoriju. Dūņas ir iespējams kraut biezākā slānī, samazinot dūņu lauka kopējo platību, kas pakāpeniski ļauj likvidēt un rekultivēt esošos atklāta tipa dūņu laukus.

 

 projektu “NOTEKŪDEŅU DŪŅU LAUKU PAPLAŠINĀŠANA JELGAVAS PILSĒTAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETEISĒS”
līdzfinansē Eiropas Savienība FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”. PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA
lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
 

Ieguldījums Tavā nākotnē!