SIA „JELGAVAS ŪDENS” ir pabeigusi Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanu. Drukāt

ju

Projekta kopējās izmaksas 26,2 milj.EUR (ar PVN) t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 17,8 milj.EUR.

Galvenās Projekta II kārtas aktivitātes:

  • Ūdensgūtnes Tetele rekonstrukcija (9 jauni urbumi, 16 veco urbumu tamponēšana un 3 urbumu rekonstrukcija)
  • Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija (20,3 km)
  • Jaunas Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas (atdzelžošana, attīrīšana no sulfātiem) un otrā pacēluma sūkņu stacijas būvniecība;
  • Ūdens rezervuāru rekonstrukcija
  • Ūdens tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (15,3 km)
  • Kanalizācijas tīklu paplašināšana (13,8 km)
  • 5 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve

Pēc projekta realizācijas, ūdensapgādes tīklā padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām (Fe – <0,2mg/l; sulfātu joni - <250mg/l) un 95% Jelgavas pilsētas ūdens apkalpošanas zonas iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie ūdensapgādes sistēmas un 88% Jelgavas pilsētas aglomerācijas iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie kanalizācijas sistēmas.

 

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA
lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!