Ūdens apgādes sistēma Drukāt

Jelgavā dzeramā ūdens ieguvei un centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantoti vienīgi pazemes ūdeņi.

2014. gada janvārī tika uzsākta ūdens apgāde no Teteles ūdens gūtnes 9 jaunām un 3 rekonstruētām artēziskām akām uz Jelgavas pilsētu, spējot nodrošināt 20 736 m3/dnn ūdens padevi, tādejādi nodrošinot nepieciešamos ūdens krājumus un padeves drošību iedzīvotājiem. Visi padeves cauruļvadi izbūvēti 2 līnijās. Katras artēziskās akas kontrole un darbība norit automātiski no centrālās vadības punkta, pateicoties speciāli iebūvētiem optiskiem kabeļiem.

2014. gada maijā tika uzsākta ūdens apstrāde jaunajās tehnoloģiskajās līnijās, ieskaitot ūdens filtrāciju dzelzs jonu noņemšanai, kā arī nanofiltrāciju sulfātu jonu satura samazināšanai. Ūdens apstrāde nodrošina iespēju padot uz pilsētu 16 000 m3/dnn apstrādāta ūdens ar parametriem pēc dzelzs satura mazāka par 0,1 mg/l, sulfātu saturu robežās no 200 līdz 250 mg/l, atbilstoši Padomes Direktīvas 98/83/EK 4.1 panta un 6.1a panta, kā arī 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Jāpiebilst, ka šobrīd vidēji tiek patērēts ~ 8 000 m3/dnn dzeramā ūdens.

2014.gada ir izbūvēti 3580,29 m ūdensapgādes tīkli posmā no II pacēluma sūkņu stacijas līdz dzelzceļa „Rīga-Jelgava”pārbrauktuvei Garozas ielā.

2014.gada lai nodrošinātu drošu attīrītā ūdens padevi uz pilsētu, izveidota jauna otrā pacēluma sūkņu stacija, kā arī rekonstruēti 2 otrā pacēluma ūdens rezervuāri, ar katra tilpumu 3800 m3. Sūkņu agregātu automātiskā darbība spēj nodrošināt ražību līdz 1080 m3/h, nodrošina pastāvīgu spiedienu ūdensvada tīklā pie patērētājiem, kā arī nepieciešamās ugunsdzēsības vajadzības. Ūdens apjoms rezervuāros, ko uztur automātiska artēzisko aku darbība, dod iespēju izsekot visām pilsētas ūdens patēriņa svārstībām. Sistēmas ir pilnīgi automatizētas, ļaujot ūdens apstrādes stacijas un sistēmu darbību novērot un vadīt attālināti.

Jaunajā ūdens apstrādes stacijā iekārtota arī laboratorija, kas ļauj veikt papildus kontroli par ūdens apstrādes procesiem un padodamā ūdens kvalitāti patērētājiem.

Kopējais centralizētā ūdensvada tīklu garums uz 2020. gada 1. janvāri ir 231 522 metri, no tiem:

  • Ūdensvada maģistrāles – 178 269 m;
  • Ūdensvada māju pievadi – 43 595 m;
  • Ūdensvada iekškvartāla tīkli – 9 858 m..