V kārta (28.02.2017) (Projekta V kārtas aktivitātes; ielu sarakts) Drukāt

 

2017.gada 30.janvārī SIA “Jelgavas ūdens” parakstīja līgumu ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/002 īstenošanu.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Projekta ietvaros plānota ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 61.2 km ielas tīklu kopgarumā 33 posmos Jelgavas pilsētas ielās un to daļās, kas nodrošinās kanalizācijas pakalpojumu pieejamību līdz 99.9% aglomerācijā un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību līdz 99.5% ūdensapgādes pakalpojumu zonā.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (turpmāk tekstā - Projekts) ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 36.57 km garumā, rekonstruēti 3.75 km, izbūvētas 10 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk tekstā - KSS), kā arī rekonstruētas 2 KSS. Projekts paredz arī ūdensapgādes tīkla paplašināšanu. Kopumā plānots izbūvēt 19.46 km jaunus ūdensapgādes tīklus, kā arī rekonstruēt 1.44 km ūdens tīklus.

Projekta ietvaros plānota ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana sekojošās Jelgavas pilsētas ielās un to daļās:

5 karta kan tikls.jpg

5 karta udens tikls

Kohēzijas fonda projekta atbalstāmās darbības ir tikai jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve, bet kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ir pieļaujama 5% apjomā no kopējām jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvdarbu izmaksām. Jaunu ūdensvadu izbūvei, rekonstrukcijai plānots Jelgavas domes līdzfinansējums.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 23 399 362 EUR (bez PVN), tai skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 12 726 887 EUR, SIA “Jelgavas ūdens” finansējums 4 972 475 EUR plānots kā Valsts kases aizņēmums ar Jelgavas pilsētas domes galvojumu, un Jelgavas pilsētas domes finansējums 5 700 000 EUR.

Šobrīd ir veikti būvuzraudzības un būvniecības iepirkumi kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā pirmajiem sešiem posmiem, lai jau 2017. gada pirmajā pusē uzsāktu Projektā plānotās aktivitātes.

Projekta realizācijas laiks no 2017.gada līdz 2021.gadam.