V kārta (29.01.2018.) (Realizētās aktivitātes novembris-decembris, 2017; janvāris, 2018) Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS ATKTIVITĀTES
(novembris-decembris, 2017; janvāris, 2018)

2017. gada decembrī tika pabeigti darbi līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)” (id.Nr.JŪ/2017/05) ietvaros, kur kopumā izbūvēti jauni kanalizācijas ārējie maģistrālie inženiertīkli 3,65 km garumā (ar pievadiem 5,40 km), ūdensapgādes ārējie maģistrālie inženiertīkli 0,31 km (ar pievadiem 1,29 km) kopgarumā izbūvēti sekojošās ielās un ielu posmos:

Posma Nr.

Iela

Izbūvēta kanalizācija

(ielas posms)

Izbūvēts ūdensvads

(ielas posms)

1.posms

Smilšu iela

Smilšu iela

-

2.posms

Rudens iela

Rudens iela

-

3.posms

Lāču iela

Savienības iela līdz Platones ielai

-

Savienības iela

Savienības iela Nr.9 līdz Lāču ielai

-

4.posms

Bērzu ceļš

Bērzu ceļš (Nr. 37 līdz Nr. 23 ar pieslēgumu Pērnavas ielā),

Bērzu ceļš (Robežu iela līdz Avotu ielai)

-

5.posms

Akmeņu iela

Kronvalda iela līdz Imantas ielai

-

Kronvalda iela

Imanta iela līdz Pumpura ielai

-

Olaines iela

Olaines iela

-

Pumpura iela

Helmaņa līdz Kronvalda ielai, Helmaņa līdz Brīvības bulvārim

-

6.posms

A.Brigaderes iela

Dambja iela līdz Bebru ceļš

-

Atmodas iela

Dambja iela līdz Atmodas Nr.72

Dambja līdz Atmodas Nr.8

Bebru ceļš

Atmodas iela līdz A.Brigaderes

-

Gundegas iela

Gundegas iela

-

Kā arī veikti ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūves un atjaunošanas darbi 0,62 km garumā.

SIA “Jelgavas ūdens” minēto ielu posmu iedzīvotājiem ir izsūtījusi aicinājumus pieslēgties jaunizbūvētiem tīkliem, kā arī norādījusi informāciju, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Šobrīd turpinās līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)” id.Nr.JŪ/2017/12 ietvaros topogrāfiskās uzmērīšanas un izpētes darbi un uzsākta kanalizācijas ārējo inženiertīklu un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu projektēšana četrpadsmit posmos:

Posma Nr.

Iela

Izbūvējamā kanalizācija

(ielas posms)

Izbūvējamais ūdensvads

(ielas posms)

7.posms

Garozas iela

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 68, iebrauktuve Nr.88b, Nr.90a

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 66

10.posms

Dūņu iela

Dūņu iela Nr. 27 līdz Laipu ielai

-

Gārņu iela

Sniega   Nr. 42 līdz Bebru ceļam

Gārņu iela

Grīvas iela

 Grīvas iela

-

Laipu iela

 Laipu iela

-

Līgas iela

 Līgas iela

 Līgas iela

Niedru iela

Niedru N.3 līdz Līgas ielai, Niedru Nr. 19 līdz Līgas ielai, Niedru Nr.25 līdz Gārņu ielai

Līgas iela līdz Gārņu ielai, Niedru Nr.3 līdz Līgas ielai

Smilgu iela

 Smilgu iela

 Smilgu iela

Sniega iela

Sniega Nr.18 - Niedru, Sniega Nr.36 - Bebru c. un Sniega Nr.20, Sniega Nr.60 līdz Laipu

Stiebru līdz Līgas, Sniega līdz Bebru ceļš, Sniega Nr.12 līdz Niedru

Stiebru iela

Sniega iela līdz Stiebru Nr.14

Sniega ielas līdz Stiebru iela Nr.22

11.posms

Sūnu iela

Sūnu iela

-

12.posms

Egas iela

Sakņudārza iela līdz Mazais ceļam

-

Maija iela

Maija iela

-

Sakņudārza iela

Sakņudārza 1a līdz Egas ielai

-

13.posms

Meiju ceļš

Audēju iela līdz Meiju ceļš 6a

-

14.posms

Ceriņu iela

Ceriņu Nr.24-Nr.30

Ceriņu Nr.24-Nr.30

Draudzības iela

Draudzības iela

-

Kungu iela

Kungu iela Nr.1 līdz Nr.3a

-

15.posms

Cīruļu iela

Cīruļu iela

-

Dzelzceļnieku iela

Rūpniecības iela līdz Veidenbauma ielai

-

16.posms

Dainas iela

Dainas iela

Dainas iela

K.Praula iela

Skuju iela līdz Vēsmas ielai

Skuju iela līdz Vēsmas ielai

Mežmalas iela

Skuju iela līdz Turaidas ielai

Skuju iela Dainas ielai

Skuju iela

Turaidas iela līdz Skuju Nr.2, Mežmalas iela līdz Skuju Nr.24

Romas iela līdz Turaidas ielai

Turaidas iela

Mežmalas līdz Skuju ielai

Mežmalas līdz Skuju ielai

19.posms

Avotu iela

Kalnciema ceļš līdz Stadiona ielai

Kalnciema ceļš līdz Stadiona ielai

Lauksaimnieku iela

Lauksaimnieku Nr. 6 līdz Avotu ielai

-

Robežu iela

Robežu Nr. 36 līdz Nr. 28

-

Stadiona iela

Stadiona Nr.22 - Robežu iela

-

20.posms

Baldones iela

Baldones iela

Baldones iela

Dalbes iela

Dalbes iela

Dalbes iela

Iecavas iela

Izstādes līdz Lāčplēša ielai, Iecavas iebrauktuve uz Iecavas Nr.10

Izstādes līdz Lāčplēša ielai, Iecavas iebrauktuve uz Iecavas Nr.10

Saules iela

Saules iela

Saules iela

Valgundes iela

Valgundes iela

Valgundes iela

24.posms

Ausmas iela

Ausmas Nr. 8 līdz Augstkalnes ielai, Em. Dārziņa līdz Ausmas Nr.13

Ausmas Nr. 8 līdz Nr.18

Em. Dārziņa iela

Em.Dārziņa Nr. 19 līdz Augstkalnes ielai, Ausmas iela līdz Em.Dārziņa Nr.26

-

Madaru iela

Madaru Nr. 25 līdz Nr. 21, Jasmīnu līdz Em. Dārziņa ielai

-

Nākotnes iela

Nākotnes Nr.15 līdz Augstkalnes ielai

-

Pārslu iela

Nākotnes iela līdz Pārslu Nr.2

-

Riņķa iela

Riņķa iela Nr.23 līdz Nr.37

-

Tērvetes iela

Tērvetes Nr.57 līdz Nr.59

-

28.posms

Apšu iela

Apšu iela Nr.1 līdz Birzes ielai, Apšu iela Nr.35 līdz Cepļu ielai

Apšu iela Nr.16 līdz Birzes ielai, Apšu Nr.27 līdz Nr.35

Cepļu iela

Emburgas iela līdz Līču ielai

-

Emburgas iela

Emburgas Nr. 1 līdz Nr.7

Birzes iela līdz Upes ielai

Upes iela

Upes iela Nr.30a līdz Neretas ielai

Emburgas iela līdz Upes Nr.32


32.posms ietver kanalizācijas spiedvada rekonstrukciju no Zvejnieku ielas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) līdz Jelgavas pilsētas bioloģiskām notekūdens attīrīšanas iekārtām un 33.posms ietver kanalizācijas spiedvada rekonstrukciju no Bērzu ceļa KSS līdz Jelgavas pilsētas bioloģiskām notekūdens attīrīšanas iekārtām, kas atrodas Jelgavā Lapskalna ielā Nr.22.

Būvniecības darbi augstākminētajos posmos tiks uzsākti 2018.gada vasarā.