Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 170

Rīgā 2022. gada 22. septembrī (prot. Nr. 39, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 10.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: 41703001321, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001 (turpmāk - SIA "JELGAVAS ŪDENS"), iesniegumu (2022.gada 10.augusts Nr.01-03/957) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2022.gada 9.septembrī un 15.septembrī - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2022.gada 9.septembris Nr.01­03/1157 un 2022.gada 15.septembris Nr.01-03/1178) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "JELGAVAS ŪDENS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2022.gada 15.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 156.nr.) un 2022.gada 12.augustā nosūtīja Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. SIA "JELGAVAS ŪDENS" no 2022.gada 1.augusta piemēro ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri tika apstiprināti ar Regulatora 2022.gada 30.jūnija lēmumu Nr.103 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 125.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.103).

4. SIA "JELGAVAS ŪDENS" tarifu projektu aprēķinājusi, ar Lēmumu Nr.103 apstiprināto tarifu aprēķinā izmainot elektroenerģijas izmaksas (izmaksu pozīcijā "Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas") un paredzot atsevišķu tarifu periodā, kurā saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 4.panta 2.1daļu noteikts elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums. Pārējās izmaksas un pakalpojumu sniegšanas apjomi tarifu projekta aprēķinā saglabāti tādā apmērā, kādā Regulators tos atzina par pamatotiem, pieņemot Lēmumu Nr.103. Ievērojot to, ka Regulatora rīcībā ir ar Lēmumu Nr.103 apstiprināto tarifu aprēķinu pamatojošie dokumenti, Regulators secina, ka visu tarifu projekta izmaksu ekonomisko pamatotību pamatojošā informācija ir pietiekama un pārbaudīta.

5. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "JELGAVAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

6. SIA "JELGAVAS ŪDENS" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu un Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmuma Nr. 1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu" 3.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "JELGAVAS ŪDENS" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,20 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,48 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 30.aprīlim;

3. apstiprināt SIA "JELGAVAS ŪDENS" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,22 EUR/m3;

3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,52 EUR/m3;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2023.gada 1.maijā;

5. atcelt no 2022.gada 1.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 30.jūnija lēmumu Nr.103 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 125.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "JELGAVAS ŪDENS" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola